Érkezés:
Elutazás:
Promóciós kód:
Bezár

XXIII. Töltött Káposzta Fesztivál

2018. szeptember 20. - 2018. szeptember 23.
XXIII. Töltött Káposzta Fesztivál
A pa­raj­di Töl­tött­ká­posz­ta Fesz­ti­vál, Szé­kely­föld és egy­ben Ro­má­nia első gaszt­ro­nó­mi­ai fesz­ti­vál­ja, egy egye­di és jel­leg­ze­te­sen Pa­rajd­hoz fű­ző­dő ese­mény.
Szeptember 20., csütörtök
A település díszbe öltözik.
Szeptember 21., péntek
„Gyermekek napja” – Mini Töltött káposzta fesztivál.

09:00 VI. Só­vi­dé­ki tö­meg­fu­tás;
10:00 Fi­a­ta­lok Fut­ball baj­nok­sá­ga – V. Só­hát Tini Kupa – pa­raj­di tor­na­te­rem;
11:00 Gye­rek töl­tött­ká­posz­ta fesz­ti­vál – Csa­pa­tok: kuk­ták be­mu­tat­ko­zá­sa;
12:00 Ve­tél­ke­dők – Ügyes­sé­gi já­té­kok;
14:00 Ko­zsik Jó­zsef gye­rek­mű­so­ra;
15:00 Mini ká­posz­ta­fesz­ti­vál zsű­ri­zé­se;
16:00 Ered­mény­hir­de­tés – Gye­rek töl­tött­ká­posz­ta fesz­ti­vál és ut­cák dí­szí­té­se;
17:00 PUFI – In­ter­ak­tív gye­rek­mű­sor;
18:00 Ka­ma­szok if­jú­sá­gi szín­tár­su­lat Ma­ros­vá­sár­hely – Bot­la­doz­va ( avagy ka­masz­élet dal­ban) ;
18:30 Zum­ba­to­mik (gye­rek cso­port)
19:00 Gye­rek­kon­cert - Csep­re­gi Eva
Szeptember 22., szombat

07:30 Ébresz­tés re­zes­ban­dá­val;
09:30 A ká­posz­ta fesz­ti­vál részt­ve­vő­i­nek ün­ne­pé­lyes fel­vo­nu­lá­sa a só­bá­nyá­tól a köz­pon­ti par­kig;
10:30 Meg­nyi­tó – Bo­kor Sán­dor pol­gár­mes­ter kö­szön­tő be­szé­de;
11:00 Kuk­ták be­mu­tat­ko­zá­sa;
12:00 Mű­so­rok, folk – mű­so­rok, he­lyi és test­vér­te­le­pü­lé­sek fel­lé­pői: Nóta-móka ze­ne­kar – Fel­ső­só­fal­va, Gyer­mek­lánc­fű – Al­só­só­fal­va, Pa­raj­di fi­a­ta­lak mű­so­ra, Fel­ső­só­fal­vi Súgó Nép­tánc­cso­port, Emő­di­ek Folk Mű­so­ra: -Emőd Brass Fú­vós­ze­ne­kar, Emő­di Pin­ce­gaz­dák Da­lár­dá­ja, Vi­tyu­ka Emő­di Ha­gyo­mány­őr­ző Nép­tánc cso­port.
15:00 Kon­dér­no­kok es­kü­je – a kon­dér­no­kok vé­gig kós­tol­ják a kuk­tá­ik főzt­je­it – zsű­ri­zés;
16:00 Arany Griff Rend – kö­zép­ko­ri hadi be­mu­ta­tó;
16:30 Íjász be­mu­ta­tó – Szír­ti Sa­sok Al­só­só­fal­va;
16:30 Éva Zum­ba - fel­nőtt cso­port;
17:00 Ma­ros Nép­tánc együt­tes _HU;
18:00 A kuk­ták re­me­kei - Ered­mény­hir­de­tés
19:30 Örök­ség együt­tes
21:00 DJ Pro­ject– RO;
22:00 Ut­ca­bál.
Szeptember 23., vasárnap
Zúg a fenyves – XXXX. Rezesbandák találkozója.

10:00 Só­vi­dé­ki Kézi lab­da baj­nok­ság – VI. Ká­posz­ta­ku­pa;
11:00 „Zúg a feny­ves” – Re­zes­ban­dák gyü­le­ke­zé­se – fel­vo­nu­lás – Pa­rajd köz­pont­já­ban;
12:00 Idő­sek kö­szön­té­se;
12:30 Pa­raj­di egye­sí­tett Egy­há­zi Kó­rus ;
13:00 Gyi­mes­völ­gye fér­fi kó­rus
13:30 Kop­ja­fa ko­szo­rú­zás Szász Já­nos kar­nagy tisz­te­le­té­re;
14:30 Re­zes­ban­dák be­mu­tat­ko­zá­sa;
17:00 Ma­ros együt­tes _RO;
18:00 Ta­más Gá­bor;
19:30 Zol­tán Eri­ka;
21:00 Dup­la Kávé;
22:00 Tű­zi­já­ték- prog­ram zá­rás.
Google Naptárhoz adás

Kapcsolódó ajánlataink az esemény időpontjában

Szívek szállodája
Képzelj el egy romantikus hétvégét szerelmeddel, ahol minden csak Rólatok szól! Ha annyi élménnyel szeretnétek gazdagodni, ahány csillag van az égen, akkor a legjobb helyen jártok, hiszen Erdély megannyi kincsével Benneteket vár! Válasszátok a Szívek Szállodáját, a Hotel Küküllőt*** és mi biztosítjuk Számotokra azt a kikapcsolódást, amit megérdemeltek!
77,00 EUR / fő / 3 éj -től
Legendák nyomában
Ajándékozza meg családját, gyermekeit Tündérország mesébe illő hangulatával! Ismerjék meg együtt Székelyföldet, kiránduljanak közösen a székely legendák valós helyszínein! Az egész napos kirándulást követően kapcsolódjanak ki a Hotel Küküllőben***, a kényelmes szobájuk ablakából, a Budvár domb legendájának helyszínét csodálva!
104,00 EUR / fő / 4 éj -től
Érkezés:
Elutazás:
Promóciós kód:
Normál verzió Mobil verzió